Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szilágyi Miklós továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató – ezúton tájékoztatja a www.motorkituzok.hu honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az azokkal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Szilágyi Miklós elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A honlap használatával a felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Fogalmak
Definíciók:
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, telefonszáma és email címe, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Név: Szilágyi Miklós
Székhely: 2377 Örkény Vaspálya utca 2.
Adószám: 67335828-1-33
Email: mickeyshop1967@gmail.com
Telefon: 06-70-50-50-780

Az adatkezelés és jogalapja
Az adatkezelés, így a honlapot látogató felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából.
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során különleges adatot nem kezel.

Adattovábbítás
A Szolgáltató a honlap látogatása során összegyűjtött adatokat nem továbbítja.

Adatbiztonság
Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és őrzése során.

Adatok módosítása, törlése
A felhasználó bármikor jogosult adatai helyesbítését, vagy – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni a mickeyshop1967@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levéllel vagy jelezni azt telefonon a 06-70-50-50-780-as telefonszámon.